GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení: 

 1. Prevádzkovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je Megalandia PRO, s.r.o., : 50186892 (dále jen "provozovatel").
 2. Megalandia PRO, s.r.o.
  Hlinková 624/15, 04001, Košice, SR
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Provozavatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji odpovědné osoby jsou: Ing.Viktor Torok, tel .: 0948326850

 

II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů: 

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů: 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutním požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit, zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit. Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.
 • S takovým zpracováním jste poskytl / la svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání osobních údajů: 

1. Provozovatel uchovává osobní údaje: 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele): 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • zajišťující účetnictví

2. Provozovatel v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

 

VI.

Vaše práva: 

1.Za podmínek stanovených v Zákoně máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
 • právo vznést proti zpracování podle § 27 Zákona,
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů: 

1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Provozovatel přijal technické opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a zálohy.
3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení: 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl / la.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti DNE 25.5.2018.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.